L�tfen Flash y�kleyin..


   
 Genel Kurula Çağrı.. 13 Nisan 2017
 97 Mezunumuz Sn. Vedat Altayın babası vefat etmişt.. 29 Ağustos 2015
 98 Mezunumuz Sn. Dilek Okyay Çeltikli​.. 12 Ağustos 2015
 88 Mezunumuz Ali Rıza Bekem.. 29 Haziran 2015
 Genel Kurula Çağrı.. 06 Nisan 2015
 95 Mezunumuz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Altay Onc.. 26 Mart 2015
 98 Mezunumuz Sn. Öykü Gökalp Işıksoy.. 24 Mart 2015

Kuruluş

Tüzük
Kurucu Üyeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyelik İşlemleri
Dönem Başkanları
Başkanın Mesajı
 KEALMED TÜZÜK

KURULUŞ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1-Derneğin adı “Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği” dir. Aşağıdaki maddelerde K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği kısaca  “Dernek” veya “Kealmed” , K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi kısaca “Okul” veya “Keal”, K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunları kısaca “Mezun” ve K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi öğrencileri kısaca “Öğrenci” adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Kdz. Ereğli’dedir.                              

AMAÇ

MADDE 2- Derneğin hiçbir yerde şubesi yoktur. Ancak K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ile, Kdz. Ereğli’de bulunan dengi diğer okulların Koruma Dernekleri veya Okul Aile Birlikleri ve bu okulların Mezunları tarafından kurulan derneklerle ortak konularda işbirliği yapabilir,

2.1-Derneğin amacı üyelerinin sosyal , kültürel , sportif , mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak , üyeler arasında dayanışmayı artırmak , iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak , Okul’un , Öğrenci’lerin ve Mezun’ların sorunları ile ilgilenmek

2.2- K.D.Z. Ereğli Anadolu Lisesi öğrencilerinin ileri ve modern bir öğretim ve eğitim yapabilmelerini sağlamanın yanı sıra , mezun olan öğrencilere yüksek öğrenime başlama öncesinde ve yüksek öğrenim görmeleri safhasında yardımcı olmak ,

2.3-Mezun’ların Okul ve Öğrenci’ler ile ilişkilerini artırmak , geliştirmek , Dernek olanaklarının Keal gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak. Keal ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunması ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

2.4-Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

 

FAALİYET ALANI

MADDE 3- Kdz. Ereğli’dir

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

MADDE  4- Dernek ,

4.1-Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve Yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder ,

4.2-Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda  Keal ile Dernek’in kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar,

4.3-Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular,

4.4-Konferanslar , sempozyumlar , paneller , açık oturumlar , forumlar ile fuarlar , sergiler , kermesler , konserler ve spor yarışmaları düzenler,

4.5-Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, ilgili yerlerden izin alınmak suretiyle kablo radyo ve televizyon gibi imkanları kullanır, süreli ve süresiz yayınlar yapabilecek ve çalışma alanı Madde 2’de belirtilen kuruluşlarla işbirliği yapılarak genişletelebilecektir.

4.6-Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler,

4.7-Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır,

4.8-Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

 

ÜYELİK TÜRLERİ , ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE  5- Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır.

5.1-Asıl Üye

Keal’den mezun olanlar ve Keal’de en az bir yıl öğrenim görmüş olanlar  derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üye Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir.Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı , yükümlülükleri ise ; Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, Dernek’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Dernek’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

 5.2-Onur Üyesi ve Fahri Üye

Ülkeye, Okul’a ya da Derneğe amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler , Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onur Üyesi veya Fahri Üye seçilebilirler.

Onur Üyeleri ve Fahri Üyeler , organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

 5.3- Derneğe üye olabilmek için

  1. A-    Medeni hakları kullanmaya ehil bulunmak,
  2. B-    18 yaşını ikmal etmiş olmak,

                    C- Derneğe üye olmak isteyen şahıslar derneğe ilk girişte 10YTL. ödeyeceklerdir,

                     D- Kdz. Ereğli  Anadolu Lisesi mezunu olmak veya  Kdz. Ereğli  Anadolu Lisesi’nde en az bir yıl eğitim almış olmak şarttır.

5.4- Üyeliğe girme 5.3 maddesinde belirtilen şartlara göre kabul olabilir. Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde başvuruya olumlu veya olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder. Kabul edilmeyenlerin giriş ve kabul aidatları kişiye geri ödenir.

 

ÜYE AİDATININ AZAMİ  MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

MADDE  6-  Her üyenin yazılı olarak  taahhüt edeceği aidat miktarı  yıllık 40YTL’ sidir,

6.1-Yıllık aidat yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenir ve üyelere duyurulur,

6.2-Aidatın tamamı Ocak ayı içinde ödenir.

 

DERNEKTEN ÇIKMA

MADDE  7- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

 

DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE   8-    Derneğin kuruluş maksat ve gayesine aykırı harekette bulunmak,

8.1- Derneğin dayanışmasını bozacak ve çalışmalarını engelliyecek 

şekilde menfi  faaliyette bulunmak,

8.2- Dernek üye aidatını 2 yıl üst üste vermeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE  9-   Derneğin organları şunlardır :

  1. A-    Genel Kurul
  2. B-    Yönetim Kurulu
  3. C-    Denetleme Kurulu

Dernekler başka organlar  kurabilirler. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURUL

MADDE 10- Genel Kurul, derneğin en yüksek merciidir.  Derneğin bütün üyeleri Genel Kurulu teşkil ederler. Genel Kurul çalışmaları , 5253  sayılı Dernekler Kanunun bu husustaki hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

10.1-Dernek, kararlarını Genel Kurul halinde verir.

10.2-Genel Kurul toplantıları bütün üyelere açıktır.

10.3-Üyelere yeni  bir külfet tahmili hususunda verilecek kararlar, o toplantıya iştirak etmeyen üyelere yazılı veya elektronik posta ile tebliğ edilir.

MADDE  11-   Genel Kurul  2 yılda bir Mayıs ayı içinde olağan olarak toplanır.

11.1- Genel Kurul (A) fıkrası dışında, Yönetim Kurulunun veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca davet edilir. Denetleme Kurulunun istemi veya Dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine  Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulunun  veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

11.2- Dernek Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

11.3- Genel kurulda görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için üye belgesi taşımak zorunludur. Üyenin bir oy hakkı olup, üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

 

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, gün, saat,  yer ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır.

12.1-Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

12.2-Toplantının  yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

12.3-Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri  bırakılma tarihinden itibaren  en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTININ İLAN VE  ÜYELERE  BİLDİRİLMESİ

MADDE 13- Toplantı gününden en az onbeş gün önce üyelere toplantının nerede ve ne zaman, hangi saatte yapılacağını ve gündemi yazılı olarak bildirilir. Bu yazıya geçen yıla ait faaliyet ve denetçiler raporları ile bütçe uygulaması ve gelecek yıla ait bütçe projesi eklenmiş ise, üyelerin bunları nereden alabilecekleri açıkça bildirilir. Yapılacak ilanda :

13.1-Toplantının günü ve saati,

13.2- Toplantının yapılacağı yer,

13.3- Gündemin nelerden ibaret olduğu hakkında açıklık bulunması şarttır.

13.4- Tüzükte hüküm bulunmayan ahvalde 5253 sayılı Dernekler Kanununun  ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Bu toplantıya ait merasim ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

GENEL KURUL TOPLANMASI VE KARAR NİSABI

MADDE 14- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

14.1-Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca  düzenlenen listedeki isimleri hizalarına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıdaki paragraflarda  belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

14.2 -Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile  katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

14.3 -Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır  bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE  15- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca  görüşülüp karara bağlanır;

15.1-Dernek organlarının seçilmesi (Yönetim Kurulu için 5 asil, 5 yedek ve Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçmek),

15.2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

15.3-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

15.4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

15.5-Dernek için gerekli  taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

15.6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

15.7-Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

15.8-Derneğin feshedilmesi,

15.9-Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15.10-Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi , Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ile, Kdz. Ereğli’de bulunan dengi diğer okulların Koruma Dernekleri, Okul Aile Birlikleri ve bu okulların Mezunları tarafından kurulan derneklerle  iş birliği yapmasına karar vermek,

15.11-Derneğin  gayelerinin tahakkuku için bütün işler hakkında gereken karaları almaktan ibarettir

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 16- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurula katılan üyelerin 2/3  sinin kabul oyu ile mümkün olabilir.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilmiş olan 5 asil, 5 yedek  üyeden  meydana gelir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 kez olağan toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu  üyesi istifa etmiş sayılır ve en fazla oy almış olan yedek üye Yönetim Kuruluna girer. Yönetim Kurulu kendi aralarında iki sene müddetle bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip üye ile bir sekreter seçer. Yönetim Kurulu en az otuz(30) günde bir toplanır. Toplantı nisabı dört seçilmiş üyenin toplantıya katılması ile sağlanmış olur. Kararlar mevcut üye sayısının çoğunluğu ile verilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18- Yönetim Kurulu :

18.1-Yönetim  Kurulu derneği temsil eder,

18.2-Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Derneğe ait bütün işleri Yönetim Kurulu yapar,

18.3-Yönetim Kurulu belirli hallerle ve işlere münhasır olmak üzere bir kararla Yönetim  Kurulu başkanına veya başkanla birlikte bir veya lüzumu kadar Yönetim Kurulu üyesine derneği temsil bakımından yetki verebilir,

18.4-Her faaliyet dönemi başında, geçen faaliyet dönemine ait faaliyet raporunu düzenler ve süresinde Genel Kurula arz ve takdim eder,

18.5-Derneğin geçen yıla ait bütçesinin tatbikini gösterir raporu (18-4) fıkrasındaki raporuna ekler veya her ikisini birlikte tanzim edebilir,

18.6-Yönetim Kurulunun vazife salahiyetlerinin  içinde kalan her türlü işleri müzakere eder ve karara bağlar,

18.7-Üyelerin derneğe kayıt ve kabullerini  yapar. Aidat ve teberrularını toplar. Dernek üyelerinin dernekten çıkarılmasını kararlaştırır.

18.8-Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından bir gün evveline kadar Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunlarından isteyenleri üye kayıt edebilir.

18.9-Derneğin gaye ve maksadına uygun her türlü teşebbüslere girişir. Derneğe gelir temini için her türlü kanuni imkanları araştırır. Bu maksatla geceler, balolar, çaylar, konserler, spor müsabakaları, konferanslar, paneller, piyangolar tertip eder.

18.10-Genel Kurul toplantısı için gündemi hazırlar ve toplantı işlerini tanzim eder.

18.11-Genel Kurulda alınan kararları tatbik eder.

18.12-Derneğin paralarının derneğin menfaatine en uygun bulunan sağlam milli bankalarda muhafaza edilmesine karar verir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TOPLANAMAMASI

MADDE 19- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Bu çağrı üzerine toplanan Genel Kurul yeni bir Yönetim Kurulu seçer.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 20- Denetleme Kurulu Genel  Kurul üyeleri arasından 3 asil  3 yedek  üyeden oluşur. Denetçiler, derneğin hesaplarını kurul halinde olduğu gibi tek tekde tetkik ve kontrol edebilirler. Genel Kurula derneğin genel hesabı hakkında rapor tanzim ederek sunarlar. Denetçilerin dernek tetkik ve denetlemeleri sırasında, dernek yetkilileri ve dernek personelinin denetçilere her türlü yardım ve kolaylığı göstermesi mecburidir. Denetçiler  her üç ayda bir rapor hazırlayarak Genel Kurula arz etmek üzere Denetçiler  Kurulu dosyasında saklarlar. Tüzüğün kendilerine bahşettiği diğer görevleri yerine getirirler.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 21- Derneğin gelir kaynakları şunlardır :

21.1-Üyelerin verdikleri aidatlar ,

21.2-Hakiki ve hükmi şahısların her türlü teberruları ,

21.3-Çeşitli çalışmalar, konserler, piyangolar, sair yollarla temin edilecek gelirlerdir.

21.4-Aidat ve her türlü teberrular için makbuz verilmesi  ve çeşitli çalışmalarda elde edilecek  gelirlerin yazılı vesika ve zabıt tanzimi suretiyle, gelirin menşei ve sebebinin miktarı ile birlikte zabıtta gösterilmesi şarttır. Masrafların da aynı şekilde yazılı vesikalarla tevsiki gereklidir.

 

DERNEĞE AİT GÖREVLERİN YAPILIŞ TARZLARI

MADDE 22- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine dernekte vazife gördükleri müddetçe bu görevleri yapmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez.

 

DERNEĞİN DEFTERLERİ

MADDE 23- Dernek tarafından aşağıdaki defterler ve hesaplar tutulur;

  1. A-    Üye  defteri,
  2. B-    Karar defteri,
  3. C-    İşletme defteri,
  4. D-    Envanter defteri,
  5. E-     Alındı belgesi kayıt defteri.

23.1-Bu defterler ve hesapların 5253 sayılı dernekler Kanununun hükümlerine göre noterce tasdik olunmaları şarttır.

23.2-Derneğin aidatının ve sair bağış ve yardım paralarının alındıklarını tevsik için dip koçanlı makbuzlar kullanılır ve giderler sarf  belgeleriyle yapılır.

 

DERNEĞİN MALLARININ VE PARALARININ KORUNMASI

MADDE 24- Dernek malları hakkında ayrı bir defter tutulur. Mallar hakkında lüzumlu muhafaza tedbirleri Yönetim Kurulu tarafından alınır. Gerektiğinde bunların sigortası yaptırılabilir. Derneğin parası sağlam bir milli bankaya konur. Dernek adına hesap açılır. Bu hesaptan para yönetim Kurulunun yetki vereceği en az iki üyenin imzası ile çekilebilir.

24.1-Çekilen para en geç bir hafta içinde sarf mahalline tediye edilmelidir. Malların sigorta edilmesi halinde Yönetim kurulunun en az üç sigorta şirketinden teklif alması lazımdır. Bundan sonra en uygun sigorta şirketine mallar sigorta ettirilebilir.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN DURUMU

MADDE 25- Dernek , Genel Kurulun kararı ile her zaman  feshedilebilir. Bu hususta 5253 sayılı Dernekler Kanununun  ilgili hükümleri uygulanır. Bundan  başka dernek aciz haline düşer  veya Yönetim  Kurulunun teşkiline imkan kalmazsa kendiliğinden münfesih olur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde Mülki amirliğe bildirilir. Fesih halinde derneğin her türlü mal varlığı  Kdz. Ereğli  Anadolu Lisesi  Okul Aile Birliği’ne devir olur.

 

TATBİK EDİLECEK DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 26- Bu tüzükte sarahat olmayan hallerde Türk Medeni Kanununun 53 ve 72 inci maddeleri ile ilgili hükümleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

KURUCU ÜYELER

MADDE  27-

Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Mesleği İkametgah
Bozhan HANLIOĞLU 19.10.1973 - Zonguldak Memur Bağlık Mh.Manolya Sk. Dedekargınoğlu Apt. No:49/1
Rüştü İlkay TURHAN 21.01.1973 - Akçakoca Düzce Avukat Bağlık Mh.88 Evler 1-A Da:401
Ayşe Aylin ARIK 14.01.1969 - Edirne Ekonomist Süleymanlar Mh. İstikbal Cd. No:1
Teoman ALTAY 19.08.1974 - Rize Mühendis Bağlık Mh.88 Evler 4-B  Da:202
Gürşah Barış KOLSUZ 02.08.1974 - Ereğli Zonguldak Satış Sorumlusu Kepez Mh. Baçelievler Sit. A-11 Blk. No:501
Muhsin HARMANŞA 24.02.1973 - Ereğli Zonguldak Mali Müşavir Akarca Mh. Kadı Tarlası Erdem Yuva Evleri K-31 Kat:3
Semih ŞUĞLE 11.07.1971- Ereğli Zonguldak Ekonomist Bağlık Mh. 88 Evler  2-B  Da:202

 

Aile içi video keyfi ensest porno
 
Aykut ATE� Creative Studio